Klachtenprocedure

Klachtenprocedure NVA conform de Wkkgz

 

Uw acupuncturist is lid van de NVA
Dat betekent dat u kunt vertrouwen op zijn/haar vakkundigheid en kwaliteit. Echter, in
elke behandelrelatie kan een probleem ontstaan, bijvoorbeeld over de communicatie,
bejegening, een nota, de behandeling of het resultaat ervan. Helaas komen in de
gezondheidszorg ook ernstige klachten voor. Denkt u hierbij aan letsel, intimidatie,
ongewenste handelingen, schending van uw privacy of andere zaken, die u niet in orde
acht.

Klachten
Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de
eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op
te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel
verlengd kan worden met 4 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het
gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is
communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris
worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris
Heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die
samen met de acupuncturist op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de NVA. De klachtenfunctionaris van de NVA is de persoon die
vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht
te formuleren en zal trachten met u en de zorgverlener tot een oplossing te komen die
voor u beiden acceptabel en bevredigend is.

Geschilleninstantie KAB
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut met hulp van de
Klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de
Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke
commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap
van een jurist. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig € 50
aan de Geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder onder
andere veroordeeld worden tot het aan u terugbetalen van dit klachtengeld. U kunt als
klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500 aan de
kosten van de procedure. Zie www.geschilleninstantiekab.nl
Werkt uw therapeut in loondienst dan worden eventuele klachten behandeld door de
geschilleninstantie van de werkgever.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)
Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris
u naar het College van Toezicht NVA, het tuchtcollege van de NVA. Dit college, onder
voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen NVA-leden en kan
indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen
kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Contact
De gegevens van de NVA vindt u hieronder. Neem bij vragen gerust contact op met het
secretariaat. Voor meer informatie kunt u terecht op www.acupunctuur.nl
tel: 033 4616141
ma t/m vr 9-12 uur
van Persijnstraat 17
3811 LS Amersfoort
nva@acupunctuur.nl
www.acupunctuur.nl
btw NL0090.68.533.B01
kvk 40531133

versie juni 2018

Reacties zijn gesloten.